Tasty Books’s podcast

Вкусные книги 059 — Технология творческого мышления [ любопытство ]

March 6, 2017

Лариса Шрагина, Марк Меерович Технология творческого мышления // http://bit.ly/TastyBooks59

ТРИЗ: фильм о создателе триз Г.С. Альтшуллере // http://bit.ly/TastyBooks59m

Новый патрон Konstantin Kovrizhnykh

Благодарности патронам: Sergey Kiselev, Sergii Zhuk, Aleksandr Kiriushin, Nikolay Ushmodin, Pavel Drobushevich, Pavel Sitnikov, Bogdan Storozhuk, B7W, Лагуновский Иван, Sergey Vinyarsky, Yakov Krainov, Sergey Petrov, Konstantin Kovrizhnykh

Поддержи подкаст http://bit.ly/TAOPpatron
Подпишись в iTunes http://bit.ly/tastybooks
Скачай подкаст http://bit.ly/TastyBooks59mp3

Play this podcast on Podbean App